داروخانه های ارومیه

تجهیزات پزشکی رادیکال ارومیه۰۴۴-۳۲۲۲۷۴۷۷ارومیه
کالای پزشکی ابزار درمان سینا ارومیه۰۴۴-۳۲۲۵۷۲۳۸ارومیه
کالای پزشکی سینا طب ارومیه۳۲۲۵۳۵۰۳ارومیه
کالای پزشکی نبض ارومیه