داروخانه های استان تهران به تفکیک منطقه

منطقه 1  
داروخانه  پسيان22044440 مقدس اردبیلی
داروخانه دکتر صالحی سورمقی22011384مقدس اردبیلی
داروخانه آبکوه22702691-22707060 لواسانی
داروخانه بابک22283144 اقدسیه
داروخانه پالاديوم22668080 مقدس اردبیلی
داروخانه دکتر انديشه منشي22735225 میدان قدس
داروخانه دکتر ايزدي22466203-22465824شهرک محلاتی
داروخانه دکتر بوترابي(روناس سابق)22674340-22233774 چیذر
داروخانه دکتر پازندي22693397-8 فرمانیه
داروخانه دکتر خلخالي22296364 فرمانیه
داروخانه دکتر روح اله مهدوي22287650-22818935 فرمانیه
داروخانه دکتر ترکمان بوترابي22233774 چیذر
داروخانه دکتر دبيري22871718-26800843 زعفرانیه
داروخانه دکتر دهقاني26852705-26852706 نیاوران
داروخانه دکتر طهماسيان02122812897 نیاوران
داروخانه دکتر فاطمي انارکي22286985 نیاوران
داروخانه دکتر مرتضي اشرفي22724973 نیاوران
داروخانه دکتر مهدي زاده شاهي22817315 نیاوران
داروخانه صدف22286687 نیاوران
داروخانه و دراگ استور مرکزي نياوران22712967 نیاوران
داروخانه دکتر رادمنش22714662 میدان تجریش
داروخانه دکتر غلامعلي پور22205923 میدان تجریش
داروخانه دکتر ودائي22298510 پاسداران
داروخانه صاحبقرانيه22809400-22809300 پاسداران
داروخانه نارنجستان22831390-22292590 پاسداران
داروخانه دکتر رحيم کشاورز22544402 دیباجی
داروخانه ديباجي22556955 دیباجی
داروخانه دکتر رفعت نژاد22558491 دیباجی
داروخانه دکتر سلطاني26458812 اندرزگو
داروخانه دکتر سهند گلستانيان26456879 ازگل
داروخانه دکتر نوازي22491850 ازگل
داروخانه شبانه روزي تقي نژاد22491819 ازگل
داروخانه دکتر شانظري22732182 ولیعصر
داروخانه دکتر ماني02122711965 ولیعصر
داروخانه دکتر شعباني فر22408441 ولنجک
داروخانه دکتر عماد فرقانيان26801249 ولنجک
داروخانه رودکي22753580 دزاشیب
داروخانه سقراط22213619 الهیه
داروخانه مرکزي آجودانيه22289340-22831395 آجودانیه