داروخانه های استان تهران به تفکیک منطقه

منطقه ۱  
داروخانه  پسیان۲۲۰۴۴۴۴۰ مقدس اردبیلی
داروخانه دکتر صالحی سورمقی۲۲۰۱۱۳۸۴مقدس اردبیلی
داروخانه آبکوه۲۲۷۰۲۶۹۱-۲۲۷۰۷۰۶۰ لواسانی
داروخانه بابک۲۲۲۸۳۱۴۴ اقدسیه
داروخانه پالادیوم۲۲۶۶۸۰۸۰ مقدس اردبیلی
داروخانه دکتر اندیشه منشی۲۲۷۳۵۲۲۵ میدان قدس
داروخانه دکتر ایزدی۲۲۴۶۶۲۰۳-۲۲۴۶۵۸۲۴شهرک محلاتی
داروخانه دکتر بوترابی(روناس سابق)۲۲۶۷۴۳۴۰-۲۲۲۳۳۷۷۴ چیذر
داروخانه دکتر پازندی۲۲۶۹۳۳۹۷-۸ فرمانیه
داروخانه دکتر خلخالی۲۲۲۹۶۳۶۴ فرمانیه
داروخانه دکتر روح اله مهدوی۲۲۲۸۷۶۵۰-۲۲۸۱۸۹۳۵ فرمانیه
داروخانه دکتر ترکمان بوترابی۲۲۲۳۳۷۷۴ چیذر
داروخانه دکتر دبیری۲۲۸۷۱۷۱۸-۲۶۸۰۰۸۴۳ زعفرانیه
داروخانه دکتر دهقانی۲۶۸۵۲۷۰۵-۲۶۸۵۲۷۰۶ نیاوران
داروخانه دکتر طهماسیان۰۲۱۲۲۸۱۲۸۹۷ نیاوران
داروخانه دکتر فاطمی انارکی۲۲۲۸۶۹۸۵ نیاوران
داروخانه دکتر مرتضی اشرفی۲۲۷۲۴۹۷۳ نیاوران
داروخانه دکتر مهدی زاده شاهی۲۲۸۱۷۳۱۵ نیاوران
داروخانه صدف۲۲۲۸۶۶۸۷ نیاوران
داروخانه و دراگ استور مرکزی نیاوران۲۲۷۱۲۹۶۷ نیاوران
داروخانه دکتر رادمنش۲۲۷۱۴۶۶۲ میدان تجریش
داروخانه دکتر غلامعلی پور۲۲۲۰۵۹۲۳ میدان تجریش
داروخانه دکتر ودائی۲۲۲۹۸۵۱۰ پاسداران
داروخانه صاحبقرانیه۲۲۸۰۹۴۰۰-۲۲۸۰۹۳۰۰ پاسداران
داروخانه نارنجستان۲۲۸۳۱۳۹۰-۲۲۲۹۲۵۹۰ پاسداران
داروخانه دکتر رحیم کشاورز۲۲۵۴۴۴۰۲ دیباجی
داروخانه دیباجی۲۲۵۵۶۹۵۵ دیباجی
داروخانه دکتر رفعت نژاد۲۲۵۵۸۴۹۱ دیباجی
داروخانه دکتر سلطانی۲۶۴۵۸۸۱۲ اندرزگو
داروخانه دکتر سهند گلستانیان۲۶۴۵۶۸۷۹ ازگل
داروخانه دکتر نوازی۲۲۴۹۱۸۵۰ ازگل
داروخانه شبانه روزی تقی نژاد۲۲۴۹۱۸۱۹ ازگل
داروخانه دکتر شانظری۲۲۷۳۲۱۸۲ ولیعصر
داروخانه دکتر مانی۰۲۱۲۲۷۱۱۹۶۵ ولیعصر
داروخانه دکتر شعبانی فر۲۲۴۰۸۴۴۱ ولنجک
داروخانه دکتر عماد فرقانیان۲۶۸۰۱۲۴۹ ولنجک
داروخانه رودکی۲۲۷۵۳۵۸۰ دزاشیب
داروخانه سقراط۲۲۲۱۳۶۱۹ الهیه
داروخانه مرکزی آجودانیه۲۲۲۸۹۳۴۰-۲۲۸۳۱۳۹۵ آجودانیه