داروخانه های اسلام شهر

داروخانه دکتر طهماسبی۵۶۱۳۹۷۷۷اسلامشهر
داروخانه دکتر ستاری۵۶۱۳۴۲۲۲-۵۶۱۲۷۲۷۱اسلامشهر
داروخانه دکتر فرهمند۵۶۱۲۵۱۲۱اسلامشهر