داروخانه های رشت

داروخانه دکتر عباس پور رشت01333335003-4رشت
داروخانه دکتر يعقوبي01332115095رشت