داروخانه های رشت

داروخانه دکتر عباس پور رشت۰۱۳۳۳۳۳۵۰۰۳-۴رشت
داروخانه دکتر یعقوبی۰۱۳۳۲۱۱۵۰۹۵رشت