نحوه پرداخت

نحوه پرداخت:

بانک ملی ایران : شماره کارت (1912-2395-9918-6037) و شماره حساب (0104906214000) بنام آقای امیر حسین صانعی

بانک پاسارگاد : شماره کارت (8270-5946-2910-5022) بنام آقای امیرحسین صانعی