کالاهای پزشکی یزد

تجهیزات پزشکی جابربن حیان آقای قدیری۰۳۵-۳۷۲۴۲۱۲۱یزد
کالای پزشکی یزد درمانیزد
کالا پزشکی پاستور ۰۳۵-۳۶۲۴۴۵۲۵یزد- کاشانی
کالا پزشکی درخشان۰۳۵-۳۶۲۳۴۶۸۸یزد- کاشانی
کالا پزشکی فارام طب۰۳۵-۳۷۲۵۴۷۴۷یزد- طالقانی