کالا های پزشکی همکار در استان تهران به تفکیک مناطق

منطقه ۶  
کالای پزشکی مدال۸۸۷۸۳۲۲۶ ولیعصر
منطقه ۸  
کالای پزشکی نارمک۷۷۹۰۹۹۱۸-۰۹۱۲۶۰۲۰۱۵۴ نارمک
منطقه ۱۱  
تجهیزات پزشکی اشکان۶۶۴۱۹۲۷۱ سه راه جمهوری
تجهیزات پزشکی آترینا۶۵۸۲۹۰۳۶ سه راه جمهوری
تجهیزات پزشکی بایر۶۶۴۱۷۸۶۱-۶۶۹۷۴۰۷۴ سه راه جمهوری
تجهیزات پزشکی جابر۷۷۲۹۹۶۴۵ سه راه جمهوری
تجهیزات پزشکی جمهوری۶۶۹۷۷۲۵۵-۹۱۲۳۲۰۵۰۵۳ سه راه جمهوری
تجهیزات پزشکی دلتا ۱۱۰۶۶۴۶۴۱۲۸ سه راه جمهوری
تجهیزات پزشکی صدف۶۶۹۶۴۷۱۹-۶۶۴۶۳۹۲۲ سه راه جمهوری
تجهیزات پزشکی کوروش جمهوری  سه راه جمهوری
کالای پزشکی بوعلی سینا۶۶۹۵۷۲۶۹-۶۶۹۵۷۰۸۱ سه راه جمهوری
کالای پزشکی ساحره۶۶۴۶۸۱۴۴ سه راه جمهوری
کالای ورزشی فراز شنا۶۶۴۵۴۷۱۳-۱۴ منیریه
فروشگاه علی نایب۶۶۷۲۰۶۵۰-۶۶۷۲۰۶۹۳ حسن آباد
فروشگاه آقای حسن گروسی۶۶۷۰۵۴۹۴-۶۶۷۰۲۳۲۳ حسن آباد
منطقه ۱۲            
کالای پزشکی پویان طب۷۷۵۳۰۷۹۷-۹۱۲۱۰۸۴۵۶۱ مجاهدین اسلام
منطقه ۱۴  
کالای پزشکی ۱۷ شهریور۰۲۱۳۳۵۰۲۱۰۰ هفده شهریور
فروشگاه ورزشی R اسپرت۳۳۸۰۰۹۲۶-۹۱۲۵۷۲۲۰۱۳ پیروزی
فروشگاه دقیق ابزار۳۳۱۸۵۹۱۷ پیروزی
منطقه ۱۶            
کالای پزشکی سپهر۵۵۰۵۴۴۲۷-۹۱۲۷۹۰۱۶۶۴ رجائی