داروخانه های ارومیه

تجهيزات پزشکي راديکال اروميه044-32227477ارومیه
کالاي پزشکي ابزار درمان سينا اروميه044-32257238ارومیه
کالاي پزشکي سينا طب اروميه32253503ارومیه
کالاي پزشکي نبض ارومیه