پزشکان و متخصصان همکار با شرکت اول طب

نام پزشکتخصصشماره تماس
دکتر حسن لطیفیگوش و حلق و بینی2232663
دکتر ظهیرالاسلامگوش و حلق و بینی66465355
دکتر اصغر عزیزیگوش و حلق و بینی
دکتر محمود امامی مهرگانیهومیوپاتی6865665
دکتر مجید چاووشیداخلی پوست77868909
دکتر کیان کهن ترابیگوش و حلق و بینی34416070
دکتر کامران صاحب زادهگوش و حلق و بینی55739513
دکتر سمیه رشید شمالیگوش و حلق و بینی33130476
دکتر فاطمه دیلمی معزی
دکتر فریدون عباسی77834811
دکتر محمدرضا قندهاری77943427
دکتر علیرضا حکمت44081018
کلینیک شنوایی و سمعک77605450
دکتر منوچهر مهرنوردامپزشک
محبت دهقان مدیسهادیولوژیست77504406
دکتر احمد دانشیگوش و حلق و بینی88563020
دکتر صادق ربیعیگوش و حلق و بینی88793509
دکتر مصطفی یعقوبی77943427
دکتر صغری یحیی پورادیولوژیست88665081
سیده فاطمه میرقائمیادیولوژیست88935537
سید شفیع خودآموزادیولوژیست88883721
دکتر وحید نعمتی زادهمتخصص  کودکان56150811
دکتر جابرمتخصص کودکان75254000
دکتر مژگان رضائیان
دکتر هدایت صالح نیاگوش و حلق و بینی37278925
دکتر نسترن ربیعیداخلی پوست88404443
دکتر عباس پورگوش و حلق و بینی1333335084
دکتر آزیتا شیرازی22869647
دکتر محمدرضا نجفی ابرعمومی22718000
دکتر نسرین خبازنوردیگوش و حلق و بینی833722516
دکتر مریم نساجیعمومی
دکتر سید مصطفی معرفتداخلی کودکان55344876
دکتر دارا مشیریداخلی کودکان55060657
دکتر سید حمید سیادتیعمومی66797171-66811746
دکتر ایرج گردون پناهداخلی کودکان33540316
دکتر مرجان زرمهرزمینعمومی22545035
دکتر رضا کریمی گرگانیگوش و حلق و بینی09122078450-88607885
دکتر هوشنگ میرزازادهگوش و حلق و بینی66009270
دکتر سید سعید حجازیگوش و حلق و بینی88675477
دکتر سید ایمان دانش خواه22026615
دکتر محمود رحماندوست77510875
دکتر عبدالله فرج الهیداخلی کودکان77561522
دکتر عبدالرضا جهانگیریگوش و حلق و بینی33132114
دکتر ناهید گرگوگی اسگوئیگوش و حلق و بینی47286
دکتر بهروز میلائی فراعصاب و روان44708590
دکتر رضا علیزاده فکوریعمومی88282800
دکتر زهرا ربیعیگوش و حلق و بینی66051321
دکتر سید هادی صمیمی اردستانیگوش و حلق و بینی61913
دکتر فریدون پورگوش و حلق و بینی66556061
عاطفه سلطان پورادیولوژیست
دکتر فریبرز جهانیعمومی88269640
دکتر علیرضا نوریعمومی33521035
دکتر محمد احمدی راد44702904
دکتر بهناز میرزائیعمومی22233488
دکتر سعیدرضا غدیری پور
دکتر محمدعلی شهاب الملکیعمومی88440686
دکتر مریم ملک محمدیعمومی88440686
دکتر فاطمه دادمهر22417540
دکتر حسین جهانیانگوش و حلق و بینی88906035-88890752
دکتر ابوالقاسم مهرورداخلی کودکان33146307
دکتر خیراله ایران نژادداخلی77187670-3-77134900-5
دکتر سید عباس لاجوردی
دکتر لیلا مروسی جمعمومی77884111-12
دکتر خسرو گوهریداخلی کودکان22332567
دکتر عباس توسنگوش و حلق و بینی7425561
دکتر حامد محمدی قهاریگوش و حلق و بینی
دکتر شهریار نظریگوش و حلق و بینی22059591
دکتر مجید خراسانی7622811
دکتر اسدالله مهدگوش و حلق و بینی33566699
دکتر محمد سیاوش شاه عنایتی77607542-77608636
دکتر محمدعلی فخاری زوارهعمومی33522300
دکتر مرتضی مقدمگوش و حلق و بینی33127773
دکتر ساسان دبیریگوش و حلق و بینی66708103
دکتر مهتاب کاظمی زنجانی55801630
دکتر ابوالفضل صالح رادگوش و حلق و بینی55801630
دکتر کیانوش گرامیگوش و حلق و بینی
دکتر مهدی مذهبعمومی
دکتر سید مهدی صفویداخلی کودکان
دکتر اکبر مهرافزانگوش و حلق و بینی56369282
دکتر مائده قربانی56123030
دکتر محمد گلشنگوش و حلق و بینی66030472
دکتر علی محسنیگوش و حلق و بینی22219768
دکتر علیرضا غلامپورداخلی پوست22006729
دکتر محمد سعید واثقی22224576
دکتر اردوان توکلیجراح عمومی77187090
دکتر عبدالسعید ظفرمندگوش و حلق و بینی88771895
دکتر علی مجلسی22262828
دکتر گنجویگوش و حلق و بینی22253646
دکتر جواد عظیم زاده88659668
دکتر تهمینه قائمیانمتخصص پزشکی اجتماعی22655163-22655147
دکتر ولی اله عمادیعمومی22545035-22652398
دکتر رسول کریمی22769040-22566662
دکتر شراره مداحداخلی66370940-21
دکتر فرزاد خورشیدیداخلی55739093
دکتر رضا سروش66152264
دکتر علی مقدم نیاداخلی55729439
دکتر پژمان سلیمیداخلی55739093
دکتر اکبر ناظریجراح عمومی66034117-6001052
دکتر سید مرتضی تفرشیداخلی کودکان9121483539
دکتر جمشید کاتبیداخلی66017917
دکتر سلمان قدسیداخلی66017917
دکتر مهدی علیمحمدیداخلی66603601
دکتر زهرا حسینی
دکتر ترانه نبی پیعمومی22098144
دکتر امیرحسین قبادی22842000
دکتر حسین فتاحعمومی88440686-88413960
دکتر سارا کوشانفرعمومی66950823-5
دکتر جاوید نصرتی اردکانیداخلی55404145-55419141
دکتر بهروز بابائی تازه کندیعمومی55337371
دکتر شهرام قائم اردکانی88766168-88762755
دکتر امیرعباس سالاریکودکان44606103
دکتر علیرضا کیفری علمداریگوش و حلق و بینی88820090-99
دکتر مهستی خلیلیداخلی33327120
دکتر مجید مظاهریگوش و حلق و بینی55700965
دکتر جلالیگوش و حلق و بینی88957391
دکتر گنجویانگوش و حلق و بینی77861234
نظام الدین طباطباییداخلی88014793
کامبیز خالقیداخلی33223219
دکتر امین عباسیعمومی88502912
دکتر فرامرز معماریگوش و حلق و بینی22360486
دکتر علی محمد اصغریگوش و حلق و بینی22375902
دکتر سعید ربیع نژادعمومی66034117
دکتر عزت الله سوفیعمومی77807024
دکتر منوچهر مشرفیعمومی77929110
دکتر کیوان فیروزفرمتخصص گوش و حلق و و بینی09301259421
دکتر آرمان حراجیعمومی44803091
دکتر علی فاطمیمتخصص گوش و حلق و و بینی77933374